21 Septembrie – 21 Octombrie 2016

For english bellow

 

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

Auto-reflexiv, permanent ironic și critic Sorin Oncu revine în ultima expoziție personală asupra uneia dintre temele care l-au preocupat permanent: mecanismele construcțiilor identitare. Firul narativ al expoziției YU/RO 3 se articulează politic în deconstrucția simbolică a elementelor „cheie” care traduc aparteneța la una sau alta dintre națiunile din care făcea parte: sârbă și română.

Născut în Iugoslavia, în Banatul sârbesc, Sorin a trăit în Timișoara mai mult de un

deceniu fără să reușească să obțină cetățenia română. Blocat de legislația autohtonă care ridică bariere oricui încearcă să devină cetățean român, Oncu, a fost nevoit să rămână la statutul de „străin” în ciuda faptului că era etnic român. Proiectele din seria YU-RO chestionează joncțiunea și contrariile imprimate de etnie și națiune în identitatea personală. Lucrările expuse la Galeria Calina, proiecte anti-estetice articulate în proximitatea limbajului arte povera, traduc experiența personală într-un discurs politic despre limitele pe care noile mitologii ale statelor naționale le-au imprimat indivizilor. În interiorul granițelor omul este redus la un număr de identificare personală (CNP), un cod care încifrează abstract ștergerea valențelor tuturor mărcilor posibilelor construcții identitare prin care se pot defini indivizii.

Pornind de la o reflexie asupra experienței personale, Sorin propune un traseu ima-ginar în care eviscerează jocurile politice actuale. Frontierele impenetrabile sunt

detensionate într-un proces de re-semantizare ludic, a cărui miză și ultim reper este luciditatea profund umană cu care artistul privește toate barierele construite social de oameni împotriva oamenilor.

Sorin Oncu reușește prin fiecare lucrare să producă un statement puternic, menit să interogheze artificialul identificării impuse de locul în care te-ai născut precum și consecințele acestei apartenențe date. Proiectul său individual invită într-un mod autentic fiecare privitor la o reflecție critică asupra banalizării anti-umane pe care o presupune apartenența etnică și/sau națională.

Lucrările expuse în actuala selecție au fost în mare parte doar schițate de Sorin și produse după dispariția prematură a artistului cu ajutorul prietenului și colaboratorului Cosmin Haiaș.

 

Valentina Iancu

 

En

 

Self-reflexive, permanently ironic and critical, Sorin Oncu returns, in his last solo

exhibition, to one of the topics he was permanently preoccupied with: the mechanisms of identity constructions. The narrative line of his exhibition, YU/RO 3, is articulated politically in the symbolical deconstruction of the “key” elements translating the affiliation to one of the nations he was related to: Serbian and Romanian.

Born in Yugoslavia, in the Serbian Banat, Sorin had lived in Timișoara for more than a decade without obtaining the Romanian citizenship. Blocked by the autochthonous legislation, which represents an impediment for anybody who would like to become a Romanian citizen, Oncu had to live with the idea of being a “stranger” despite of the fact that he was ethnically Romanian. The projects in the YU-RO series question the junction and opposites suggested by the ethnicity and nation in personal identities. The works exhibited at the Calina Gallery, anti-esthetic projects articulated around the arte povera language, translate the personal experience in political discourses regarding the limits which the new mythologies of national states have influenced the individuals with. Within his bounds, man is reduced to a Personal numerical code (PNC), a code abstractly encoding the deletion of valences derived from all the possible identity

constructions defining the individuals.

Starting from a reflection on his personal experience, Sorin suggests an imaginary route influenced by current political games. The impenetrable frontiers are diffuse in a playful process to obtain new meanings, whose stake and last reference are

expressed by the profoundly human lucidity approached by the artist, when coping with all the impediments, which are socially constructed by people against people.

By means of each of his works, Sorin Oncu can produce a powerful statement meant to interrogate the artificial identification imposed by the place where you were born as well as the consequences of this given affiliation. His individual project invites each viewer to an authentic critical reflection on the anti-human trivialization highlighted by the ethnic and/or national allegiance.

The works displayed in the current selection were mostly only sketched by Sorin and produced after the premature disappearance of the artist with the aid of his friend and collaborator, Cosmin Haiaș.

 

Valentina Iancu