18 Aprilie – 21 Mai 2016

For english bellow

 

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

Procesul de asimilare și înțelegere a operei unui artist receptat ca aflat la etapa convențională a retrospectivelor, de care acest discurs se distanțează, întâlnește o serie de provocări care pot servi unei viziuni curatoriale secvențiale, urmărind o schemă plurală și o analiză deschisă. In-side/Out-side: Separating Systems este a doua etapă dedicată unei perspective curatoriale asupra operei lui Decebal Scriba, care are ca miză reconfigurări posibile și adaptări la noi arhitecturi.

Activ într-o perioadă de dezgheț politic în România și în spațiul est-european și în consecință de racordare la dinamicile artistice din Occident, Decebal Scriba se manifestă ca artist conceptual, orientare la care aderă o serie de artiști ai generației, grupul Sigma, parțial Horia Bernea, Paul Neagu, Wanda Mihuleac sau Julian Mereuță. Dincolo de “relaxarea politică” experimentalismul anilor 1960-1970 în aceste granițe geopolitice și culturale trimite către o detașare de presiunea ideologică, o izolare artistică în care cercetarea și pocesele de investigație intelectuală adesea cu accente din mediul științific permit un contra-discurs potențat de ieșirea în concept și în natură, care produce mutații la nivelul definirii spațiului de lucru, devenit concept de atelier, printr-un proces care schimbă atelierul /casa în natură și natura în atelier.

Expoziția în cauză propune o grilă de lectură atentă la situația de laborator, mare parte dintre desene și caietele de desene având rolul unor etape pregătitoare. Câteva sunt extrase din seria de lucrări care au făcut parte din expoziția Situație și concept din 1974 (alături de Horia Bernea și Antonio Albici la Atelier 35 din București), altele din aceleași căutări conceptuale care traversează dincolo de mediu, desen sau fotografie, preocupările artistului. Sistemele de separație plasează conștiința individuală la limita libertății fizice și conceptualizării, ambele spații cu arhitecturi complicate, aflate însă într-o importantă dependență asigurată de orientările progresiste în fața formalismelor de tot felul. Situația dublei apartenențe, înauntru și afară asigură un contact filtrat dublu sistemic (sau plurisistemic) cu angajamentul artistic față de idee, subjugată realității și constrângerilor imediate și în același timp eliberată de soluția salvatoare a unei arte qvasi-imateriale și ‘suspendate’ intelectual. Fidelitatea față de programul conceptual însoțește acțiunile lui Decebal Scriba, niciodată expandat către varii teritorii, niciodată blocat / ancorat într-o etapă de lucru doar pentru că este specifică unei decade, mereu într-o rafinată atacare a teritoriilor incerte, a semnului nonreductiv și o asumare a dimensiunilor separatoare. Sistemica de separație rezolvă un câmp problematic și o condiție față de care Decebal Scriba are claritatea artistului conștient, nerezervat cu propriile granițe.

EN

Schedule: from Monday to Friday | 10:00 a.m. – 6 p.m., Saturday 11:00 a.m. – 3 p.m.

The process of assimilating and understanding an artist’s work perceived as being at the stage of conventional retrospectives, from which this discourse takes a distance, encounters a number of challenges that can serve a sequential curatorial vision following a plural scheme and open analysis. In-side / Out-side: Separating Systems is the second episode dedicated to a curatorial perspective on the work of Decebal Scriba, aiming at possible reconfigurations and adaptations to new architectures.

Active in a period of political debacle in Romania and in Eastern Europe and consequently of connecting with the dynamics of art in the West, Decebal Scriba manifests as a conceptual artist, direction to which a number of artists of his generation adhere, the group Sigma, partially Horia Bernea, Paul Neagu, Wanda Mihuleac or Julian Mereuță. Beyond the “political relaxation” the experimentalism in the 1960s-1970s in these geopolitical and cultural boundaries is linked with the detachment from ideological pressure, an artistic isolation where research and intellectual inquiry often with accents of the scientific allow a counter-discourse boosted by the exit in concept and nature, thus producing mutations in defining the workspace, transformed into a concept of the studio, through a process that changes the studio / home with nature and nature with the studio.

This exhibition proposes a reading grid that pays attention to the laboratory situation, most of drawings and drawing notebooks having the role of preparatory steps. Some are extracted from the series of works that were part of the exhibition Situation and Concept in 1974 (along with Horia Bernea and Antonio Albici at Atelier 35 in Bucharest), others from the same conceptual researches crossing beyond technique, drawing or photo, the artist’s concerns. Separation systems place the individual conscience to the limit of physical liberty and conceptualization, both spaces with complicated architecture, yet in an important dependence provided by progressive orientations oposed to formalisms of all kinds. The situation of dual belonging, inside and outside ensures a double filtered systemic (or plurisistemic) contact with the artistic commitment to the idea, subjugated to reality and immediate constraints and at the same time liberated by the saving solution issued by a quasi-immaterial and intellectually ‘suspended’ art. The fidelity to the conceptual program accompanyes Decebal Scriba’s actions, never expanded to various territories, never blocked / anchored in a phase of work just because it is specific to a decade, always in a raphined attack on uncertain territories, on the non-reductive sign and assuming separatory dimensions. Systemic separation solves a problematic and a condition towards which Decebal Scriba has the clarity of the aware artist, unreserved with his own borders.

DECEBAL SCRIBA (n. 8 Mai 1944, Braşov). Studii : UNA Bucureşti, 1973 ; ENSAD Paris, 1991. Este un artist care abordează mediile contemporane de lucru între care fotografia, instalaţia, performance-ul şi arta video fiind activ in zona conceptuală în care integrează preocupări pentru desen. A iniţiat împreună cu Nadina Scriba proiectul video document house pARTy, ediţiile I-II în anii 1987-1988 la Bucureşti. A expus în ţară începând cu 1974, participând la importante expoziţii de grup : Situaţie şi concept, Atelier 35, Bucureşti, 1974 / Spaţiul-Oglinda, Institutul de Arhitectură, Bucureşti, 1986 / Experiment în arta românească după 1960, Teatrul Naţional, Bucureşti, 1996. În perioada 1973-1988 participă la câteva proiecte internaţionale de mail-art, sau proiectul ecologic Messagio Terra, Milano, Italia, 1983. După 1990 a participat la expoziţiile When History Comes Knocking ; Romanian Art from the 80s and 90s in Close Up, curator Judit Anghel, Galeria Plan B, Berlin, 2011 şi The Poetics of Politics, curator Olivia Niţis, Galeria Propaganda, Varşovia, 2012. În 2015 la Victoria Art Center din Bucureşti are prima expoziţie personală. Lucrarile sale sunt prezente în colectii publice si particulare în Europa si Statele Unite. Trăieşte şi lucrează în Fontainebleau-Avon, Franţa din 1991.

Web : www.frequentlynowhere.com, galerie virtuala lansata în 2013 împreuna cu Iulian Mereuta (1943-2015).

EN

DECEBAL SCRIBA (b. May 8, 1944, Braşov). Education: UNA Bucharest, 1973; ENSAD Paris, 1991. Is an artist who deals with contemporary media such as photography, installation, performance and video art, being active in the conceptual art. He initiated with Nadina Scriba a video-document project house pARTy, editions I-II in the years 1987-1988 in Bucharest. He has exhibited in Romania since 1974, participating in important group exhibitions: Situation and concept, Atelier 35, Bucharest, 1974 / Space-Mirror, Architecture Institute, Bucharest, 1986 / Experiment in Romanian art after 1960, the National Theatre, Bucharest 1996. From 1973 to 1988 he took part in several international projects, mail-art projects, or ecological project Messagio Terra, Milan, Italy, 1983. After 1990 he participated in the exhibitions When History Comes Knocking; Romanian Art from the 80s and 90s in Close Up, curator Judit Anghel, Plan B Gallery, Berlin, 2011 and The Poetics of Politics, curator Olivia Nitis, Propaganda Gallery, Warsaw, 2012. His first personal exhibition was held in 2015 at the Victoria Art Center, Bucharest. His works are present in public and private collections in Europe and the USA. He lives and works in Fontainebleau-Avon, France since 1991.

Web: www.frequentlynowhere.com, virtual gallery launched in 2013 together with Julian Mereuta (1943-2015).