28 Septembrie | September – 24 Noiembrie | November 2017

For english bellow

Program: luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă 11:00 – 15:00

Cu ‘Autopsia lui G. A. POLLIO’ înțeleasă ca o mărturie oculară nemijlocită, Călin Dan organizează de fapt principiile din spatele expoziției. Există o metodologie de citire a imaginilor, există o extravagantă grilă Aby Warburg, există mai multă cunoaștere decât obiecte, există un ‘afterlife’ al antichității. Un citat imaginar din G.A.Pollio ‘eu am fost acolo, atunci’ devine non comentariu și Călin Dan îl transformă în instrument sofisticat de validare. Preocupat de politică și cultură Călin Dan încearcă o topică inconfortabilă: o nouă cercetare a imaginii după principii vechi. Imaginea nu poate fi o marfă. Aspru, puterea ei devine un fel de punte cauzală spre situații deschise, non opresive. Călin Dan cunoaște cultura tehnologică post-Vietnam și post-Watergate dar și deziluzia profundă privind guvernarea, societatea, cultura. Structurile istorice riscante, confuzia politică, identitățile urbane speriate de întuneric și de frig impun o nevoie intensă de confort. În contextul puterii imaginii dialogul devine uneori speculativ. Imaginea nu mai așteaptă soluția, dar preia nevoia intensă de confort.

Curator Liviana Dan

En

With his work, The Autopsy of G. A. POLLIO, understood as a direct optical evidence, Călin Dan actually organises the principles beyond the exhibition. There is a methodology needed to read images, there is an extravagant Aby Warburg frame, there is more knowledge than objects, there is an ‘after-life’ of antiquity. An imaginary quote from G.A.Pollio “I was there, then” turns into a non-commentary and Călin Dan transforms it into a sophisticated instrument of validation. Interested in politics and culture, Călin Dan experiments an uncomfortable topic: a new research of the image according to old principles. The image cannot represent the goods. Harshly, its power becomes a kind of causative direction towards open and non-oppresive situations. Călin Dan knows the technological post-Vietnam and post-Watergate culture, as well as the profound disillusionment regarding the governance, society and culture. The risky historical structures, the political confusion, the urban identities scared of darkness and cold weather demand an intense comfort. In the context emphasised by the power of images the dialogue sometimes becomes speculative. The image no longer expects solutions yet it overtakes the intense need to be comfortable.

Curator Liviana Dan

Călin Dan este teoretician, artist și curator. A fost redactor șef al revistei Arta, lector al Universității de Artă, București, director artistic al Centrului Soros de Artă Contemporană, iar din 2015 este director general al Muzeului Național de Artă Contemporană, București. Este membru fondator al grupului subREAL. În ‘Uncanny Networks: Dialogues with Virtual Intelligentia’ / 2004 / Geert Lovink îl descrie ca pe un nihilist de tip ‘Aufklarung’, practicând umorul negru și având un interes viu pentru antropologie și uneori pentru metafizică.

En

Călin Dan is a theorist, artist and curator. He was the chief editor of the “Art” magazine, a lecturer at the University of Arts, Bucharest, the artistic director of the Soros Centre for Contemporary Arts and, starting with 2015, he has been the general manager of the National Museum of Contemporary Arts, Bucharest. He is a charter member of the subREAL group. In ‘Uncanny Networks: Dialogues with Virtual Intelligentia’ / 2004 / Geert Lovink describes him as an ‘Aufklarung’ nihilist, practising the black humour and being profoundly interested in anthropology and sometimes in metaphysics.