4 Martie – 9 Aprilie 2016

For english bellow

Program:   luni-vineri | 10:00 – 18:00, sâmbătă  11:00 – 15:00

Calina Spațiu de Artă Contemporană are plăcerea de a prezenta “Reality check”, un proiect solo al artistei Aurora Király. Deschisă în perioada 4 martie – 9 aprilie 2016 expoziția este curatoriată de Liviana Dan în cadrul platformei „The Installation Projects”.

Aurora Király alege pentru proiectul ‘Reality Check’ o frecvență unică de comunicare cu lumea. Limbajul ca artă alternează cu retorica omogenă a sistemului de informare modern și între aceste planuri apare un subtil transfer de substanță. Intimitatea domestică a scrisului, eleganța formală a fotografiei și o lumină specială spun mereu o poveste bună. Straturi de emoție și consultanță reiterează viața adevarată.
Din lunga istorie a avangardei abstracte Aurora Király preia și leagă inevitabil arta de cunoaștere. Liniile care organizează opera sînt austere dar serene. Dimensiunea conceptuală este asociată cu istoria, speranța, trauma, memoria, relațiile umane, gîndurile unui copil, grădina, ultima zăpadă…
Un sens profund urmărește infuziile de limbaj și real-life și acceptă codul experimental pentru diverse necesități cotidiene.

De-a lungul timpului, activitatea Aurorei Király a sondat domeniul artei contemporane din diverse perspective. În anii ’90 și 2000 proiectele sale au explorat capacitatea fotografiei de a înregistra cotidianul, combinând concomitent fragmente autoreferențiale cu aspecte documentare ale vieții de zi cu zi. Fotografiile sale alb-negru și color, se concentrează pe detalii care în mod obișnuit trec neobservate, pe ‘fixarea’ unor momente personale, în dorința de a păstra aceste fragmente, de a le înțelege și de a reflecta asupra existenței.

Din 2007 predă la Departamentul Fotografie și Imagine Dinamică al Universității Naționale de Artă din București, experiență care a făcut-o să își re-evalueze activitatea artistică și să revină cu proiecte noi, mature și profunde. Lucrările sale actuale pun în discuție sursele la care apelează artistul contemporan în alegerea tematicilor și modul cum se raportează la context/istoria recentă/istoria artei. Influența tendințelor internaționale și a pieței de artă asupra producției artistice, creația și practicile artiștilor care își ’ascultă’ și asumă o ’voce’ proprie sunt câteva dintre problematicile care o preocupă în prezent.

Atît în creația sa artistică cât și în proiectele pe care le întreprinde ca manager cultural sau curator Aurora Király este preocupată de cercetarea fenomenului artistic contemporan și interesată să contribuie la recuperarea istoriei artei românești recente.

După ce termină studiile de master în management cultural EcumeEst la Dijon (1998) efectuează o serie de stagii în curatoriat și management cultural la Akademie Schloss Solitude – Stuttgart, Bienala Manifesta2 – Luxemburg, la Muzeul de Artă Contemporană din Belgrad iar în 1999 este curator-asistent în proiectul Report realizat de Judit Angel în Pavilionul României de la Venezia.

Oportunitățile instituționale limitate disponibile pe scena artistică românească la începutul anilor 2000 au provocat-o să se implice în inițierea unei structuri de promovare a artei contemporane. În 2001 înființează Galeria Nouă – spațiu expozițional axat pe fotografie și proiecte care implică noile tehnologii – ce a avut o contribuție majoră pe scena de artă românească și nu numai. În perioada 2001-2008 a organizat la Galeria Nouă prezentări și conferințe cu invitați importanți din zona artei contemporane, cum ar fi: Christine Frisinghelli (Camera Austria), Roger M. Buergel (Director Artistic Documenta 12), Ricardo Bofil (architect) și a curatoriat peste 200 de expoziții cu artiști importanți, precum: Elina Brotherus, Hélène Binet, Ola Pehrson, Biggert & Bergström, Sabine Bitter & Helmut Weber, Federico Câmara, Krassimir Terziev, Ion Grigorescu, Teodor Graur, Gheorghe Rasovszky, Iosif Király, Călin Dan, Dan Mihălțianu, Alexandru Antik, Karen Kipphoff, Alexandra Croitoru, Irina Botea, Ioana Nemeș, Vlad Nancă, Matei Bejenaru, Alexandru Patatics, Jozsef Bartha și mulți alții.

După închiderea programului expozițional, în 2008, Aurora Király continuă să realizeze proiecte în cadrul Asociației Galeria Nouă, unde este director și în prezent. Amintim doar câteva dintre proiectele de amploare pe care le-a coordonat: cartea bilingvă Fotografia în arta contemporană. Tendințe în România după 1989, publicată în 2007 la editura UNARTE, Mărturii XXI – Revizitînd trecutul, o colecție de interviuri video cu artiști, critici de artă și curatori români din diferite generații (între 2007-2012) ce pot fi accesate online la adresa www.galerianoua.tumblr.com, proiectul și publicația CitiesMethodologies Bucharest în 2010-2011.
Din 2012 se implică în proiecte educaționale care promovează arta contemporană.
***
Platforma “The Installation Projects”

Inițiată în toamna anului 2015 platforma “The Installation Projects” cuprinde o serie expoziții curatoriate de Liviana Dan la Calina Spațiu de Artă Contemporană – un proeminent spațiu non-profit din Timișoara dedicat artei contemporane.
“The Installation Projects” furnizează fundalul și informarea contextuală asupra unui termen aplicat practicilor de artă care implică instalarea și configurarea obiectelor în spațiu.

Totalitatea obiectelor și a spațiului formează opera de artă. Uneori cu structură permanentă, efemeră însă în mod uzual, instalația este mai mult un mod de producție și de amplasare, decât o mișcare sau un stil. Este o experiență subiectivă cu putere persuasivă certă. Prioritatea instalației rămâne identitatea reflexivă a operei de artă.

Artiștii invitați de curatoarea Liviana Dan pentru a prezenta expoziții solo în cadrul platformei “The Installation Projects” sunt: Iulia Toma, Vlad Nancă, Apparatus 22 și Aurora Király.

EN

Schedule: from Monday to Friday | 10:00 a.m. – 6 p.m., Saturday 11:00 a.m. – 3 p.m.

Calina Contemporary Art Space is pleased to present “Reality check”, a solo project of artist Aurora Király. Open between March 4 and April 9, 2016. The exhibition is curated by Liviana Dan within the frames of „The Installation Projects”.

Regarding the “Reality Check” project, Aurora Kiraly chooses a single frequency of communication with the world. Language as art alternates with the homogeneous rhetoric of the modern system of information; between these plans there is a subtle transfer of substance. The domestic intimacy of writing, the formal elegance of photography and a special light are always telling a good story. There are layers of emotion and consulting reiterating our real life.
Related to the long history of the abstract vanguard, Aurora Kiraly inevitably connects art to knowledge. The lines, which organize the work, are austere but serene. The conceptual dimension is associated with history, hope, trauma, memory, human relationships, the thoughts of a child, the garden, the last snow…
There is a profound meaning which follows the language and real-life infusions and accepts experimental codes for different everyday needs.

In the course of time, the activity of Aurora Király has explored the domain of contemporary art from different points of view. In the 90s and 2000 her projects approached the ability of photographs to record the everyday life by simultaneously combining the self-referential fragments with documentary aspects of everyday life. Her color and black and white pictures focus on details which usually go unnoticed, on the settlement of some personal moments aiming to preserve these fragments, to understand them and reflect on one’s existence.

Starting with 2007 she teaches at the Department of Photography and Dinamic Image of the National University of Arts, Bucharest, an experience which has made her re-evaluate her artistic activity and come back with new, mature and profound projects. Her current work emphasises the sources approached by the contemporary artist when selecting the topic and the way he connects to the context/recent history/the history of arts. The influence of international tendencies and of the art market on the artistic production, the creation and practice of the artists who „listen” to and assume a personal „voice” are some of the topics she is currently interested in.

Both in her artistic creation and in her projects she deals with as a cultural manager or curator, Aurora Király is preoccupied with the research of the contemporary artistic phenomenon and is interested in contributing to the recovery of recent Romanian art history.

After she completes her master’s degree in cultural management EcumeEst at Dijon (1998), she attends a series of internships in cultural management and curating activities at Akademie Schloss Solitude – Stuttgart, Manifesta2 Biennial – Luxembourg, at the Contemporary Art Museum, Belgrade, and in 1999 she becomes the assistant curator in the Report project carried out by Judit Angel in the Romanian pavilion from Venice.

The limited institutional opportunities, which were available in the Romanian artistic scenery at the beginning of the 2000s, stimulated her to get involved in the initiation of a structure to promote contemporary art. In 2001 she founded the New Gallery, „Galeria Nouă” – an exhibition space based on photography and projects entailing the new technology – which marked a major contribution in the context of Romanian art and not only. In the period between 2001 and 2008 she organised a series of lectures and conferences at the New Gallery where she invited well-known characters from the zone of contemporary art such as: Christine Frisinghelli (Austria Room), Roger M. Buergel (Artistic Director Documenta 12), Ricardo Bofil (architect) and curated more than 200 exhibitions with important artists such as: Elina Brotherus, Hélène Binet, Ola Pehrson, Biggert & Bergström, Sabine Bitter & Helmut Weber, Federico Câmara, Krassimir Terziev, Ion Grigorescu, Teodor Graur, Gheorghe Rasovszky, Iosif Király, Călin Dan, Dan Mihălțianu, Alexandru Antik, Karen Kipphoff, Alexandra Croitoru, Irina Botea, Ioana Nemeș, Vlad Nancă, Matei Bejenaru, Alexandru Patatics, Jozsef Bartha and many more.

After closing the exhibition program, in 2008, Aurora Király kept bringing off projects within the frames of the Galeria Nouă Association, whose director she is. We mention just some of the outstanding projects she had coordinated: the bilingual book Fotografia în arta contemporană. Tendinte in România după 1989, (Photography in contemporary art. Tendencies in Romania after 1989) published in 2007 at UNARTE Publishing House, Mărturii XXI – Revizitînd trecutul, (Testimonies XXI – Revisiting the past) a collection of video interviews with Romanian artists, art critics and curators from various generations (between 2007 and 2012) which can be accessed online at www.galerianoua.tumblr.com, the project and publication CitiesMethodologies Bucharest in 2010-2011.
Starting with 2012 she got involved in educational projects promoting contemporary art.
***
“The Installation Projects” platform

Initiated in the fall of 2015, “The Installation Projects” comprises a series of exhibitions curated by Liviana Dan at Calina Contemporary Art Space – a prominent non-profit space from Timișoara focused on contemporary art.
“The Installation Projects” provides the contextual background and information related to a term approached in art practices involving the settlement and configuration of objects in space.

The ensemble of objects and space is setting up the work of art. Sometimes endowed with a permanent yet usually ephemeral structure, the installation is rather a production and layout mode, not a movement or a style. It represents a subjective experience suggesting a certain persuasive power. The priority of the installation is highlighted by the reflexive identity of the work of art.

The artists invited by curator Liviana Dan to present solo exhibitions in the context of “The Installation Projects” are: Iulia Toma, Vlad Nancă, Apparatus 22 and Aurora Király.

A expus / selecție / la MNAC, Alert Studio, Victoria Art Center, Kalinderu Medialab, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Fotogaleria GAD, Muzeul Colecțiilor – București, Centrul Cultural Sindan – Cluj, l’espace En Cours – Paris, Paromlin Gallery – Zagreb, National Art Gallery – Sofia, Muzeul Brukenthal – Sibiu, Muzeul de fotografie – Kecskemet, Palazzo Bricherasio – Torino, Galeria din cetate – Tg. Mureș, ș.a.

En

She has exhibited her works at MNAC, Alert Studio, Victoria Art Center, Kalinderu Medialab, the International Centre of Contemporary Art, GAD Photo Gallery, Muzeul Colecțiilor – Bucharest, The Cultural Centre Sindan – Cluj, l’espace En Cours – Paris, Paromlin Gallery – Zagreb, National Art Gallery – Sofia, Brukenthal Museum – Sibiu, Museum of Photography – Kecskemet, Palazzo Bricherasio – Torino, Galeria din cetate – Tg. Mureș, etc.